Mäklarens ansvar

Mäklarens uppgift är tydlig genom hennes eller hans titel. Att mäkla affären mellan säljare och köpare innebär att mäklaren ska vara till båda parters hjälp.

Mäklaren som sköter försäljningen är skyldig att ge en beskrivning av huset med uppgift om lån, räntor, driftkostnader, bostads- och tomtarea (yta) med mera. Tänk på att uppgifterna om driftkostnader och area inte alltid stämmer. Konsumentverkets broschyr ”Så här mäter du din bostad” visar i text och bilder hur det går till att mäta arean.

Mäklaren är också skyldig att tala om för dig att du är skyldig att undersöka huset eller låta fackmän göra det (vilket ofta är ett bättre alternativ om man inte själv har de nödvändiga sakkunskaperna). En statlig utredning föreslog i januari 2007 att mäklarna i fortsättningen ska bli skyldiga att ge köparna skriftlig information om deras undersökningsplikt.

Det är mäklarens uppgift att tala om för säljaren att denna ska ge köparen korrekta uppgifter om huset.

Mäklaren ska hjälpa köparen att göra en kostnadskalkyl för hur mycket det kommer att kosta just dig och din familj att bo i huset.

Det är mäklarens uppgift att göra klart för båda parter att enbart skriftligt avtal är giltigt (”bindande”) vid köp av hus (egnahem). En bra mäklare bör även se till att alla eventuella muntliga avtal skrivs ner.

Mäklarens är till för både säljare och köpare

Om mäklaren inte tar sitt ansvar

Om du anser att mäklaren inte uppfyllt sina skyldigheter och därigenom vållat dig ekonomisk skada, kan du begära ersättning via mäklarens ansvarsförsäkring. Om ni inte kommer överens om ersättningen kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun för rådgivning. Du har också möjlighet att anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN,

Om du anser att en mäklare begått något annat fel, det vill säga något som inte skadat dig ekonomiskt, kan du anmäla detta till Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden kan ge mäklaren en varning eller, om det gäller allvarliga fel, avregistrera mäklaren.

En mäklares ansvar är personligt. Anmälan till ARN eller Fastighetsmäklarnämnden ska därför alltid riktas mot honom/henne och inte mot mäklarföretaget.

Källa: Konsumentverket